Sorry, this video is not available in your country.

HTV9 HD Camera Cận Cảnh

Yêu thích

Camera Cận Cảnh

Thời gian chiếu: 21:10 20/03/2017 Thời lượng dự kiến: 25 phút

“Camera Cận Cảnh” là một chương trình truyền hình thực tế dạng Documentary ghi lại những vấn đề nóng đang được xã hội quan tâm, hoặc đó có thể là những tình huống đáng nhớ , đáng lưu ý đang diễn ra trong đời sống hàng ngày.