Sorry, this video is not available in your country.

Red By HBO Đại Hiệp Túy Quyền: Tô Khất Nhi

Yêu thích

Đại Hiệp Túy Quyền: Tô Khất Nhi

Thời gian chiếu: 22:00 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 90 phút

Do một âm mưu đen tối, Tô Xán đã mất hết mọi thứ. Sau khi được Cái Bang cứu giúp, Tô Xán học được môn võ công thất truyền đã lâu, Túy Quyền, để đánh bại kẻ đã mưu hại mình.