Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Ngôi Sao Ngày Ấy: Huyền Thoại Thể Hình Việt Nam Lý Đức

Yêu thích

Ngôi Sao Ngày Ấy: Huyền Thoại Thể Hình Việt Nam Lý Đức

Thời gian chiếu: 21:40 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 15 phút

Nhìn lại sự nghiệp lừng lẫy của Lý Đức, huyền thoại thể hình Việt Nam.