Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Tường Thuật Boxing: Jack Arnfield - Mick Hall

Yêu thích

Tường Thuật Boxing: Jack Arnfield - Mick Hall

Thời gian chiếu: 22:25 21/03/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Tường thuật màn so găng giữa 2 võ sĩ Jack Arnfield - Mick Hall.