Sorry, this video is not available in your country.

Đường Lạ (Phần 2 - Tập 10)

chia sẻ

Đường Lạ (Phần 2 - Tập 10)

Hãy cùng dõi theo nhà thám hiểm Jonathan Legg, khi anh đi du lịch khắp thế gian để liên tục trải nghiệm cuộc sống. Tuy không rõ chuyện gì sẽ xảy ra trong hành trình, nhưng anh biết mình sẽ luôn chọn đi đường lạ.