Châu Vận / Chu Vận
Châu Vận từng tốt nghiệp Hệ Biểu diễn, Học viện Hí kịch Trung ương. Cô đã tham gia đóng các bộ phim như Mặt Trời Vẫn Mọc (2007), Thập Nguyệt Vi Thành (2009), Nhượng Tử Đạn Phi (2010), Thích Khách Nhiếp Ẩn Nương (2015), Tà Bất Áp Chính (2018)...