Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Sở Thú (Phần 2 - Tập 4)

Yêu thích

Sở Thú (Phần 2 - Tập 4)

Thời gian chiếu: 04:20 12/07/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Lần đầu tiên, Sở Thú Bronx nổi tiếng thế giới cho phép chụp lại những câu chuyện đáng chú ý diễn ra tại sở thú để thể hiện vai trò quan trọng của nó trong việc bảo tồn.