Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Sở Thú (Phần 3 - Tập 1)

Yêu thích

Sở Thú (Phần 3 - Tập 1)

Thời gian chiếu: 06:15 13/07/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Lần đầu tiên, Sở Thú Bronx nổi tiếng thế giới cho phép chụp lại những câu chuyện đáng chú ý diễn ra tại sở thú để thể hiện vai trò quan trọng của nó trong việc bảo tồn.