Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Sở Thú (Phần 3 - Tập 8)

Yêu thích

Sở Thú (Phần 3 - Tập 8)

Thời gian chiếu: 21:00 24/06/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Lần đầu tiên, Sở Thú Bronx nổi tiếng thế giới cho phép chụp lại những câu chuyện đáng chú ý diễn ra tại sở thú để thể hiện vai trò quan trọng của nó trong việc bảo tồn.