Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Bác Sĩ Tại Gia

Yêu thích

Bác Sĩ Tại Gia

Thời gian chiếu: 22:45 17/07/2017 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Mỗi tập là một bác sĩ được mời tới nhà,tìm hiểu mọi khía cạnh của gia đình bệnh nhân,và giúp họ khắc phụ các vấn đề khiến họ phải lao tâm.