Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Chí Tuyến Bắc

Yêu thích

Chí Tuyến Bắc

Thời gian chiếu: 21:50 13/09/2017 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Theo châm Sion Reeve trong hành trình đi dọc Chí tuyến Bắc, từ Mê-hi-cô tới Bahamas, từ Bắc Phi tới Hy Lạp, qua Ấn Độ rực rỡ và cuối cùng dừng chân ở Myanmar.