Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Các Hiệp Sĩ Nexo

Yêu thích

Các Hiệp Sĩ Nexo

Thời gian chiếu: 20:30 07/12/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Hòa bình lập lại ở Knighton và các hiệp sĩ đang theo đuổi cuộc sống của một dân thường. Nhưng những đám mây đen kéo tới, trong đó có đám mây Monstrux. Hắn và Jestro lại bắt tay nhau hòng tiêu diệt  vương quốc Knighton.