Sorry, this video is not available in your country.

Cartoon Network Giờ Phiêu Lưu

Yêu thích

Giờ Phiêu Lưu

Thời gian chiếu: 18:00 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Finn không thể đi đâu mà không có người chặn lại và cảm ơn cậu vì đã là một người hùng.