Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Châu Á Mờ Phai (Tập 6)

Yêu thích

Châu Á Mờ Phai (Tập 6)

Thời gian chiếu: 00:45 13/06/2019 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Chương trình là chuỗi ngày tìm kiếm và cứu giúp những giống loài đang bị đe dọa ở đất nước Thái Lan của một đội cứu hộ động vật.