Sorry, this video is not available in your country.

Discovery Asia Cứu Hộ Động Vật Ở Thái Lan (Tập 5)

Yêu thích

Cứu Hộ Động Vật Ở Thái Lan (Tập 5)

Thời gian chiếu: 08:30 13/06/2019 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Chương trình là chuỗi ngày tìm kiếm và cứu giúp những giống loài đang bị đe dọa ở đất nước Thái Lan của một đội cứu hộ động vật.