Sorry, this video is not available in your country.

HaNoiTV 1 Sóng Gió Khoa Ngoại (Tập 22)

Yêu thích

Sóng Gió Khoa Ngoại (Tập 22)

Thời gian chiếu: 17:10 16/04/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Xoay quanh đề tài y tế, một chủ đề nhạy cảm của xã hội hiện nay, Sóng Gió Khoa Ngoại góp phần vào một bức tranh toàn cảnh của nền y tế Trung Quốc đương đại với những vấn đề thực tiễn như mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, tình trạng chiết khấu hoa hồng giảm giá thuốc…