Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Năng Lượng Wakfu

Yêu thích

Năng Lượng Wakfu

Thời gian chiếu: 08:45 14/09/2017 Thời lượng dự kiến: 22 phút

Trận đại hồng thủy Orgrest Chaos đã biến cả thế giới thành các quần đảo, kết thúc kỉ nguyên Dofus và đánh dấu sự bắt đầu của kỉ nguyên Wakfu. Trong sự loạn lạc này, cậu bé Yugo đã lên đường tìm lại gia đình của mình.