Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Tiểu Lâm Quyết Đấu

Yêu thích

Tiểu Lâm Quyết Đấu

Thời gian chiếu: 09:07 14/09/2017 Thời lượng dự kiến: 23 phút

Chiến Binh Shoku, những người có nhiệm vụ bảo vệ Thần Khí khỏi các thế lực xấu xa. Bạo Chúa Chase đã phá ngôi đền của họ và cướp đi toàn bộ Thần Khí. Các tiểu tăng phải tìm ngôi đền mới, và tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ thế giới.