Sorry, this video is not available in your country.

VTV1 HD Tài Chính - Kinh Doanh

Yêu thích

Tài Chính - Kinh Doanh

Thời gian chiếu: 21:40 11/01/2019 Thời lượng dự kiến: 20 phút

Nơi cập nhật các bản tin Tài Chính Kinh Doanh mới nhất, cung cấp các thông tin nhanh và chính xác.