Sorry, this video is not available in your country.

VTV3 HD Nhịp Đập 360° Thể Thao

Yêu thích

Nhịp Đập 360° Thể Thao

Thời gian chiếu: 06:00 20/05/2017 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Cùng hoà mình vào nhịp đập thể thao sôi động trong nước và thế giới.