Sorry, this video is not available in your country.

VTV6 HD Toà Tuyên Án: Số 2

Yêu thích

Toà Tuyên Án: Số 2

Thời gian chiếu: 21:30 14/01/2018 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Đây là chương trình nhằm phổ biến kiến thức, tăng cường năng lực pháp luật cho đối tượng thanh thiếu niên dựa theo những tư liệu trong thực tế xét xử, quá trình giải quyết vụ án tại toà. Chương trình do Trung tâm thanh thiếu niên (VTV6) sản xuất cùng sự phối hợp chặt chẽ của Học viện Tư pháp (Bộ Tư pháp), TANDTC, trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh.