Sorry, this video is not available in your country.

VTV9 Tây Du Ký (Tập 18)

Yêu thích

Tây Du Ký (Tập 18)

Thời gian chiếu: 19:00 21/04/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Bộ phim Tây Du Kí kể về câu chuyện Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh phò Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh. Đường đi gặp bao trắc trở, gian nan, tổng cộng gặp đến 81 nạn, cuối cùng cũng đều vượt qua và đến được đất tổ, mang kinh Phật về truyền bá ở phương Đông.