Sorry, this video is not available in your country.

Warner TV Gotham (Phần 3)

Yêu thích

Gotham (Phần 3)

Thời gian chiếu: 08:30 13/10/2017 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Câu chuyện tiếp tục với hiểm họa ngày càng tăng với những tội phạm độc ác nhất thành phố. Những kẻ xấu trở nên tham vọng và suy đồi hơn. Chúng tập hợp đồng minh để giành quyền thống trị ở Gotham.