Sorry, this video is not available in your country.

HTV2 Thời sự VN

Yêu thích

Thời sự VN

Thời gian chiếu: 13:45 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 15 phút