Danh Sách Trúng Thưởng Tuần 1 Từ 16.4 Đến 22.4
Công bố danh sách trúng thưởng "Vòng Quay Chào Hè - Chạm Nhẹ Trúng Lớn" tuần thứ 1 từ ngày 16.4 đến 22.4
Danh Sách Trúng Thưởng Tuần 2 Từ 23.4 Đến 29.4
Công bố danh sách trúng thưởng "Vòng Quay Chào Hè - Chạm Nhẹ Trúng Lớn" tuần thứ 2 từ ngày 23.4 đến 29.4
Danh Sách Trúng Thưởng Tuần 3 Từ 30.4 Đến 06.05
Công bố danh sách trúng thưởng "Vòng Quay Chào Hè - Chạm Nhẹ Trúng Lớn" tuần thứ 3 từ 30.4 Đến 06.05
Danh Sách Trúng Thưởng Tuần 4 Từ 07.05 Đến 13.05
Công bố danh sách trúng thưởng "Vòng Quay Chào Hè - Chạm Nhẹ Trúng Lớn" tuần thứ 4 từ ngày 07.05 Đến 13.05