STT

Số Điện Thoại

Phần Thưởng

Thời gian trúng thưởng

1

01688806XXX

Clip TV Box

17/04/2018

2

0943569XXX

60 ngày sử dụng

18/04/2018

3

0934846XXX

60 ngày sử dụng

18/04/2018

4

0904885XXX

60 ngày sử dụng

18/04/2018

5

0986283XXX

60 ngày sử dụng

20/04/2018

6

0986283XXX

60 ngày sử dụng

20/04/2018

7

0961486XXX

60 ngày sử dụng

20/04/2018

8

0961486XXX

60 ngày sử dụng

20/04/2018

9

0948544XXX

60 ngày sử dụng

20/04/2018

10

0965848XXX

60 ngày sử dụng

20/04/2018

11

0965848XXX

60 ngày sử dụng

20/04/2018

12

0903992XXX

60 ngày sử dụng

20/04/2018

13

0979741XXX

60 ngày sử dụng

20/04/2018

14

0921478XXX

60 ngày sử dụng

21/04/2018

15

0922707XXX

60 ngày sử dụng

21/04/2018

16

0922707XXX

60 ngày sử dụng

21/04/2018

17

0933312XXX

60 ngày sử dụng

21/04/2018

18

01667264XXX

60 ngày sử dụng

21/04/2018

19

0937758XXX

60 ngày sử dụng

21/04/2018

20

0913228XXX

60 ngày sử dụng

22/04/2018

21

0989527XXX

60 ngày sử dụng

22/04/2018