STT

Số Điện Thoại

Phần Thưởng

Thời gian trúng thưởng

1

0977978XXX

Loa Bluetooth

27/04/2018

2

0988444XXX

Loa Bluetooth

27/04/2018

3

0975059XXX

Loa Bluetooth

27/04/2018

4

0965081XXX

Loa Bluetooth

27/04/2018

5

0966195XXX

Loa Bluetooth

27/04/2018

6

0973609XXX

Loa Bluetooth

27/04/2018

7

0989095XXX

Loa Bluetooth

29/04/2018

8

0968916XXX

Clip TV Box

25/04/2018

9

0922773XXX

Clip TV Box

25/04/2018

10

0914412XXX

Clip TV Box

26/04/2018

11

0982372XXX

Clip TV Box

29/04/2018