STT

Số Điện Thoại

Phần Thưởng

Thời gian trúng thưởng

1

01265686XXX

iPhone X

06/05/2018

2

0904781XXX

Loa Bluetooth

30/04/2018

3

0938828XXX

Loa Bluetooth

30/04/2018

4

0979206XXX

Loa Bluetooth

03/05/2018

5

0908679XXX

Loa Bluetooth

04/05/2018

6

0934215XXX

Loa Bluetooth

04/05/2018

7

0987558XXX

Loa Bluetooth

04/05/2018

8

0934215XXX

Loa Bluetooth

04/05/2018

9

0975350XXX

Loa Bluetooth

04/05/2018

10

0981403XXX

Loa Bluetooth

05/05/2018

11

0902487XXX

Loa Bluetooth

05/05/2018

12

0911097XXX

Loa Bluetooth

05/05/2018

13

0976928XXX

Loa Bluetooth

05/05/2018

14

0926434XXX

Loa Bluetooth

05/05/2018

15

0926428XXX

Loa Bluetooth

05/05/2018

16

0936688XXX

Loa Bluetooth

06/05/2018

17

0963004XXX

Loa Bluetooth

06/05/2018

18

01632376XXX

Loa Bluetooth

06/05/2018

19

0967131XXX

Clip TV Box

01/05/2018

20

01882335XXX

Clip TV Box

03/05/2018

21

0927169XXX

Clip TV Box

03/05/2018

22

0918112XXX

Clip TV Box

03/05/2018

23

0898839XXX

Clip TV Box

03/05/2018

24

0975612XXX

Clip TV Box

04/05/2018

25

01645574XXX

Clip TV Box

05/05/2018

26

01887773XXX

Clip TV Box

06/05/2018

27

0929070XXX

Clip TV Box

06/05/2018

28

0989629XXX

Clip TV Box

06/05/2018