STT

Số Điện Thoại

Phần Thưởng

Thời gian trúng thưởng

1

01258180XXX

Loa Bluetooth

07/05/2018

2

0943121XXX

Loa Bluetooth

08/05/2018

3

0968000XXX

Loa Bluetooth

08/05/2018

4

0973319XXX

Loa Bluetooth

08/05/2018

5

0924756XXX

Loa Bluetooth

08/05/2018

6

0968119XXX

Clip TV Box

08/05/2018

7

0932640XXX

Clip TV Box

09/05/2018

8

0907557XXX

Clip TV Box

10/05/2018

9

0914412XXX

Clip TV Box

10/05/2018

10

0912805XXX

Clip TV Box

13/05/2018

11

0976356XXX

Clip TV Box

13/05/2018