Thái Chấn Nam
Không những tham gia diễn xuất ông còn tham gia đoàn ca múa nhạc với tư cách là người chơi guitar