Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Bác Sĩ Thú Y Không Biên Giới (Tập 8)

Yêu thích

Bác Sĩ Thú Y Không Biên Giới (Tập 8)

Thời gian chiếu: 07:15 13/06/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Một đội bác sĩ thú y sẽ giúp đỡ những sinh vật gặp hoàn cảnh khó khăn để thay đổi cuộc sống của không chỉ chúng mà của cả con người, và không biên giới nào có thể cản bước họ trong hành trình này.