Sorry, this video is not available in your country.

K+1 HD Giấc Mộng Tây Du: Phục Ma Ký

Yêu thích

Giấc Mộng Tây Du: Phục Ma Ký

Thời gian chiếu: 17:59 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 106 phút

Trên đường đi lấy kinh, Đường Tăng và Tôn Ngộ Không xảy ra tranh chấp về vấn đề hàng phục yêu quái, Tôn Ngộ Không sử dụng di hình hoán ảnh đại pháp đem pháp lực của mình cho Đường Tăng, còn mình biến thành học thức uyên bác không hề có pháp lực. Di Hình Hoán Ảnh đại pháp chỉ hiệu quả trong 7 ngày, hai người lấy 7 ngày làm hạn định, chia nhau tới hàng phục bàn tơ động thất tiên và Bách Mục Ma Quân tại Hoàng Hoa Quan.