Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Coi Chừng Người Dơi

Yêu thích

Coi Chừng Người Dơi

Thời gian chiếu: 00:30 14/08/2017 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Người Dơi, hiệp sĩ bóng đêm, nỗi khiếp đảm của mọi tội phạm. Nhưng anh không thể một mình chống lại toàn bộ thế lực đen tối. Và anh đã nhờ đến Alfred Pennyworth, và Katana, con gái nuôi của ông.