Sorry, this video is not available in your country.

Toonami Những Kị Sĩ Rồng Làng Berk

Yêu thích

Những Kị Sĩ Rồng Làng Berk

Thời gian chiếu: 09:52 14/09/2017 Thời lượng dự kiến: 23 phút

Nấc Cụt có trách nhiệm giúp loài rồng nhập cư vào làng Berk, phải ganh đua với những người bạn tinh quái của mình, huấn luyện một chú rồng không chịu nghe lời và đối phó với già làng.