Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD 100 Năm Lịch Sử Olympic (P1)

Yêu thích

100 Năm Lịch Sử Olympic (P1)

Thời gian chiếu: 15:30 20/05/2017 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Tìm hiểu về 100 năm lịch sử Olympic với nhiều biến động, hào quang và cả những giọt nước mắt của các VĐV.