Sorry, this video is not available in your country.

Bộ Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Đề Nghị Quản Lý Chặt Chẽ Các Cuộc Thi Sắc Đẹp]

chia sẻ

Bộ Văn Hoá, Thể Thao Và Du Lịch Đề Nghị Quản Lý Chặt Chẽ Các Cuộc Thi Sắc Đẹp]

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây đã lên tiếng về việc quản lý các cuộc thi sắc đẹp cần có tiêu chí, tiêu chuẩn và mục tiêu cụ thể.
Tags: Cuộc thi sắc đẹp, Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch