Sorry, this video is not available in your country.

Cần Đẩy Mạnh Nguồn Lực Hỗ Trợ Du Lịch Cộng Đồng Ở Vùng Cao

chia sẻ

Cần Đẩy Mạnh Nguồn Lực Hỗ Trợ Du Lịch Cộng Đồng Ở Vùng Cao

Người đăng:
Ngày đăng: 11/06/2024
Du lịch cộng đồng đang thành xu hướng du lịch mới ở vùng cao. Tuy nhiên, phát triển du lịch cộng đồng đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, nhất là về hệ thống cơ sở hạ tầng, trong khi Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững chưa có hướng dẫn cụ thể về hỗ trợ nội dung này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm