Sorry, this video is not available in your country.

Cần Giải Pháp Tháo Gỡ Trong Tiếp Cận Nhà Ở Xã Hội

chia sẻ

Cần Giải Pháp Tháo Gỡ Trong Tiếp Cận Nhà Ở Xã Hội

Người đăng:
Ngày đăng: 11/06/2024
Theo Chương trình trình giám sát của Quốc hội năm 2024, Quốc hội giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”. Chuyên đề giám sát được thực hiện với mục đích đánh giá các kết quả đạt được, các hạn chế, khó khăn; xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả việc thực thi chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội. Từ đó kiến nghị các giải pháp trong hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm