Sorry, this video is not available in your country.

Chủ Nhiệm Ủy Ban Kinh Tế Của Quốc Hội: Nỗ Lực Hoàn Thiện Chính Sách Tài Chính Về Đất Đai

chia sẻ

Chủ Nhiệm Ủy Ban Kinh Tế Của Quốc Hội: Nỗ Lực Hoàn Thiện Chính Sách Tài Chính Về Đất Đai

Các chuyên gia nhận định, năm 2023 được dự báo là một năm khó khăn. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn nhiều nguồn lực để giữ đà tăng trưởng, trong đó phải kể đến nguồn lực là tiếp tục hoàn thiện khung chính sách mà Luật Đất đai (sửa đổi) thông qua sẽ tạo động lực dẫn dắt sự phát triển nền kinh tế. Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội lần 2 tại kỳ họp lần thứ 5 vào tháng 5/2023.
Tags: Luật đất đai (sửa đổi), Chủ Nhiệm ủy Ban Kinh Tế Của Quốc Hội, Chính Sách Tài Chính