Sorry, this video is not available in your country.

Chủ Tịch Quốc Hội: Công Tác Lập Pháp Của Quốc Hội Ngày Càng Phải Thích Ứng Với Điều Kiện Thực Tế Của Đất Nước

chia sẻ

Chủ Tịch Quốc Hội: Công Tác Lập Pháp Của Quốc Hội Ngày Càng Phải Thích Ứng Với Điều Kiện Thực Tế Của Đất Nước

Đảng ta đã xác định, xây dựng thể chế là một trong 3 đột phá chiến lược để hiện thực hoá khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Do đó một trong những trọng trách rất lớn của Quốc hội là lập pháp để kiến tạo phát triển đất nước.
Tags: Chủ Tịch Quốc Hội Vương đình Huệ, Công Tác Lập Pháp Của Quốc Hội