Sorry, this video is not available in your country.

Đảm Bảo Đủ Người Làm Việc Ở Lĩnh Vực Giáo Dục, Y Tế

chia sẻ

Đảm Bảo Đủ Người Làm Việc Ở Lĩnh Vực Giáo Dục, Y Tế

Người đăng:
Ngày đăng: 11/06/2024
Làm việc với các Bộ ngành về việc “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023”, các thành viên đoàn giám sát đề nghị làm rõ những khó khăn vướng mắc khi thực hiện giảm 10% số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước ở lĩnh vực giáo dục, y tế.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm