Sorry, this video is not available in your country.

Dân Chủ - Giá Trị Cốt Lõi Của Nhà Nước Pháp Quyền XHCN Việt Nam

chia sẻ

Dân Chủ - Giá Trị Cốt Lõi Của Nhà Nước Pháp Quyền XHCN Việt Nam

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vấn đề vô cùng hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của chế độ, sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Tags: đối Thoại Chính Sách, Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa