Sorry, this video is not available in your country.

Nga Nêu Điều Kiện Nối Lại Đàm Phán Hoà Bình Với Ukraine

chia sẻ

Nga Nêu Điều Kiện Nối Lại Đàm Phán Hoà Bình Với Ukraine

Người đăng:
Ngày đăng: 26/05/2024
Đàm phán về hoà bình ở Ukraine cần được nối lại, nhưng phải dựa trên nhận thức chung chứ không phải những tối hậu thư. Đây là khẳng định của tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 24/5.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm