Johnny Trí Nguyễn
Johnny Trí Nguyễn sinh ra trong gia đình có truyền thống võ học. Anh từng trong đội tuyển wushu của Mỹ và cũng nhớ đó mới có cơ hội trở thành diễn viên đóng thế và sau này là diễn viên điện ảnh tại Việt Nam.