Lương Quán Hoa
Lương Quán Hoa là diễn viên nam người Trung Quốc, ông nổi tiếng trong các phim: "Ngũ Thử Đại Náo Đông Kinh", "Giấc Mộng Đen Tối"...