Nguyễn Anh Phương
Được truyền đạt kinh ngiệm từ anh Nguyễn Anh Phương - một full stack developer làm việc cho BMI System.