Phan Điền
Phan Điền từng đóng vai con chú Sáu trong phim Lửa (1968).