Thôi Vĩnh Huyền
Anh sinh ra ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, là một diễn viên đến từ Trung Quốc đại lục. Tốt nghiệp khoa biểu diễn Học viện Hý kịch Trung ương.