Vương Vỹ Quang
Vương Vỹ Quang sinh ra ở tỉnh Cát Lâm, là một diễn viên ở Trung Quốc Đại lục và tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương