Sorry, this video is not available in your country.

Nới Biên Độ Tỷ Giá USD/VND Lên Mức 5%

chia sẻ

Nới Biên Độ Tỷ Giá USD/VND Lên Mức 5%

Người đăng:
Ngày đăng: 18/10/2022
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa quyết định điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay USD/VND từ mức cộng trừ 3% lên mức cộng trừ 5%.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm